Orientacijski »šprint« po ulicah Vipavskega Križa

Nedelja 26. januarja je bila oblačna. Rahel jutranji dež ni obetal nič dobrega, a proti poldnevu je rosenje ponehalo in dežniki so postali odvečna prtljaga in drugi orientacijski šprint za državno prvenstvo v orientaciji se je lahko začel. 220 tekmovalcev v različnih kategorijah je nestrpno čakalo, kakšno poslastico pri skrivanju točk so jim postavili traserji in postavitelji proge:  Stanko Čufer, Ivo Kete in Nejc Kodrič. Tekma je potekala v soorganizaciji Planinskega društva Ajdovščina, Orientacijske zveze Slovenije in Osnovne šole Dobravlje. Za vnos in obdelavo podatkov na tekmi in po njej je skrbel Urban Gregorc. Še mnogi drugi so prispevali k uspešni organizaciji tekme in vsem se iskreno zahvaljujemo.

Čeprav je Križ manjša vasica na Vipavskem, pa so ulice, gase, prehodi, povezovalna stopnišča in steze med vrtički kot nalašč za razgibano in na trenutke kar zahtevno postavitev. Obenem je arhitektura tako pestra in unikatna, da tekmovalcem ni lahko, saj se morajo odločiti, ali iskati točke ali uživati v detajlih stare vipavske arhitekture. Nekaterim je kljub naglici uspelo oboje. Križki sprint ima še eno posebnost: samo na dan tekme se odprejo nekateri prehodi čez privatna dvorišča, vrtove in poti, ki so sicer zaprte za javnost in le v uporabi lastnikov in sosedov z dogovorom. Tako je v organizacijo tekme vključeno ne le vodstvo krajevne skupnosti, delež v mozaiku prispevajo tudi krajani.  »Križki šprint« ima poleg klasičnih kategorij še družinsko, ki je posebnost, saj edina združuje generacije in edina, kjer tekmovalec ne tekmuje sam. O pedagoški razsežnosti te tekmovalne kategorije ne bi razpravljali, ji pa OŠ Dobravlje kot soorganizator tekme posveča veliko pozornost.

Po končani orientacijski tekmi je Orientacijska zveza Slovenije izvedla še bienalno podelitev z nazivom »Naj orientacist«, kjer je najboljšim in najzaslužnejšim članom Orientacijske zveze Slovenije podelila pohvale in priznanja za dosežke, trud in prizadevno delo. Ni naključje, da je tudi OŠ Dobravlje prejela pohvalo zaradi odličnih rezultatov otrok in prizadevnega dela g. Stanka Čuferja in Marije Kovač v sodelovanju z vodstvom šole. Poleg dobravske šole je priznanje za dolgoletno delo in razvoj orientacije na OŠ Dobravlje in pri PD Ajdovščina prejel tudi g. Stanko Čufer. Priznanja je podelila predsednica O.Z. Slo. Ana Pribaković Borštnik.

Na tekmi so naši učenci dosegli nekaj dobrih, pa tudi odlične rezultate. Tu je nekaj odličnih rezultatov naših učenk in učencev:

M12: 3. Matej Bratož

M16: 2. Jakob Novak, 5. Manuel Alberto Montes

O: 1. Luka Pizzoni, 4. Tonija Čibej

Ž12: 3. Sara Kerševan

Ž16: 2.  Saraja Samec, 6. Hana Mamič

Družinska: 1. PF Šavli, 2. AMMM Kerševan, 3. AJAZ Merkelj

Za več rezultatov in detajlnejšo analizo le teh pa lahko obiščete uradno stran Orientacijske zveze Slovenije na spletnem naslovu:

http://www.orientacijska-zveza.si/index.php?id=43&rid=1755

 

zapisala: Marija Kovač in Peter Valič

Fotografije prispevala: Matic Soban in Peter Valič

 

 

 

Rokovnik poklicna orientacija

 

Program dela poklicne orientacije

 

SEPTEMBER

-udeležba na dogodku InCastra – Dnevu ajdovske industrije in podjetništva

– reševanje spletnega vprašalnika Kam in kako

 

OKTOBER

– seznanjanje učencev s poklici, pogoji šolanja,… (poteka celo šolsko leto)

– udeležba na Zaposlitvenem bazarju – predstavitvi šol v naši regiji

– izpolnjevanje Vprašalnika o poklicni poti

– izpolnjevanje Hollandovega vprašalnika poklicnih interesov

– začetni razgovori s posamezniki o izbiri poklica

 

NOVEMBER

– razgovori s posamezniki o izbiri poklica

 

DECEMBER

– dnevi odprtih vrat na srednjih šolah v naši regiji (namenjeni so staršem, lahko pa pridejo tudi učenci)

– sestanek komisije za poklicno usmerjanje

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

 

JANUAR

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– roditeljski sestanek

 

FEBRUAR

– objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletu (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

– razgovori z učenci in starši o izbiri poklica

– informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (14. in 15. 2. 2020)

 

MAREC

– prijava in opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti

– prijavljanje učencev na izbrano srednjo šolo

 

APRIL

– objava številčnega stanja prijav na internetu

– svetovanje učencem, ki imajo manjše možnosti za sprejem na šole z omejitvijo vpisa

– možnost prenosa prijav (od 9. 4. 2020 do 23. 4. 2020)

 

MAJ

– nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli iz slovenščine (5. 5. 2020), matematike (7. 5. 2020) in angleščine (11. 5. 2020),

– obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa

 

JUNIJ

 

– učenci nesejo dokumente na srednje šole, ki nimajo omejitve ter se vpišejo (med  16. in 19. 6. 2020)

– srednje šole z omejitvijo vpisa izberejo najboljše kandidate in to objavijo na oglasnih deskah šol

– učenci, ki so sprejeti na šolo z omejitvijo vpisa, se vpišejo, ostali gredo v nadaljnji postopek izbire (2. krog, ki se zaključi konec junija)

 

Pomembne informacije:

V primeru omejitev vpisa v srednješolske programe se izberejo kandidati na podlagi razvrstitve z uporabo točk:

– upoštevajo se zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko dobi največ 175 točk.

V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

 

 

 

Svetovalna služba

V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole.

V šolski svetovalni službi sta psihologinja ga. Izabel Hreščak in socialna pedagoginja ga. Ana Kalin.

Psihologinja vodi vpis otrok v prvi razred, sodeluje z zunanjimi institucijami, organizira in vodi preventivne. Socialna pedagoginja pomaga učencem z učnimi težavami.

 

Temeljna naloga psihologinje je, da se s pomočjo svetovalnega odnosa vključuje v razreševanje pedagoških vprašanj učencev, staršev in učiteljev. Psihologinja seznanja učence z nacionalnimi preizkusi znanja, vodi poklicno orientacijo, identificira nadarjene učence, vodi vpis v 1. razred in  ureja povezavo šole z zunanjimi institucijami.

 

Svetovalna služba – delo z nadarjenimi učenci oz.  nekaj o nadarjenih učencih Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z učenci OŠ.
Učenci so najprej evidentirani. Postopek identifikacije je naslednja faza. Vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat.
Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih imajo nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete. Nekaterim nadarjenim učencem bomo omogočili sodelovanje v mednarodni izmenjavi. Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev Zoisove štipendije.V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. Raziskave kažejo, da imajo nadarjeni učenci nekatere osebnostne lastnosti, ki jih ne najdemo pri drugih učencih ali pa so pri nadarjenih bolj izrazite.
Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki pravi da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (V: Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447).
Na tej definiciji je oblikovan Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Delo z nadarjenimi v osnovni šoli je pomembno. Veliko časa je bilo delo z visoko sposobnimi v šolski praksi potisnjeno v ozadje. O nadarjenih v šoli nismo govorili in jim nismo posvečali posebne pozornosti. Pri pouku se je izvajala notranja diferenciacija, obiskovali so dodatni pouk, bili aktivni pri raznih krožkih, se izpopolnjevali pri tujem jeziku. V šolskem prostoru je vladalo prepričanje, da se visoke sposobnosti in zmožnosti razvijajo naravno, brez zunanje pomoči in vplivov.
Razvoj družbe pričakuje in zahteva od šole, da učencem nudi možnosti za optimalni razvoj. Sodelovanje med šolo in starši je pri tem zelo pomembno. Šola ni dolžna samo izobraževati, temveč tudi vzgajati zdrave osebnosti. Izobraževanje nadarjenih mora biti usklajeno z njihovimi intelektualnimi kot tudi socialnimi in čustvenimi lastnostmi. Kot vsi učenci, tudi nadarjeni učenci ne morejo doseči svojih potencialov, če ni poskrbljeno za primerno okolje. V skladu s holističnim modelom nadarjenosti ne smemo razvijati samo kognitivnih, ampak tudi nekognitivne osebnostne komponente nadarjenih.

 

POMOČ UČENCEM

Kadar otrok ni sam kos učenju, če prihaja v spore s sošolci ali učitelji, mu je na šoli v pomoč socialna pedagoginja, njeno področje dela je tudi sodelovanje pri organizaciji izbirnih predmetov.

Socialna pedagoginja opravlja delo s krajšim delovnim časom in je  dosegljiva ob torkih in ob četrtkih od 7.00 do 14.45. Psihologinja je na šoli vsak delovni dan in je dosegljiva  od 7.00 do 15.00 ure.

Delo z učenci s posebnimi potrebami izvajajo specialne pedagoginje Mateja Božič, Irena ŠtrancarTatjana Lavrenčič in Helena Rebek.

 

Informacije v zvezi s štipendijami:

-Državne štipendije

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu na pristojnem centru za socialno delo.

Učenci naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom.

Več informacij glede potrebnih pogojev, višine državne štipendije in dodatkov, trajanju štipendiranja, najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

– Zoisove štipendije

V mesecu juniju 2020 bo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (http://www.sklad-kadri.si/) javni poziv za Zoisove štipendije. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma prejemanja Zoisove štipendije.

Nov pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Ul. RS, št. 35/2014) najdete na spletnem naslovu

http://www.uradni-list.si/1/content?id=117474&part=&highlight=Pravilnik+o+dodeljevanju+Zoisovih+%C5%A1tipendij.

– Kadrovske štipendije

Učenci se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;

  • na spletnih straneh RRA (regionalna razvojna agencija) , kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto; ;

  • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd.

– Štipendije za deficitarne poklice

Javni poziv bo objavljen v mesecu juniju na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Tam si boste lahko ogledati tudi letošnji nabor deficitarnih poklicev.

Še nekaj naslovov ustanov in njihovih telefonskih številk, ki ponujajo informacije, nasvete in pomoč vsem tistim, ki jo potrebujete.

TOM– telefon otrok in mladostnikov
Tel.: 116 111 – brezplačni klic vsak dan od 12.00 do 20.00 ure. Namenjen je vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo težave.TOM – spletna klepetalnica  www.e-tom.siTOM – elektronska pošta tom@zpm.si

Spletna svetovalnica To sem jaz     www.tosemjaz.net

Ambulanta za zdravljenje odvisnosti, Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
tel.: 05 338 32 65

Center za mentalno zdravje (za vse, ki bi radi prekinili z drogo)
tel.: 01 587 49 00 – od 9.00 do 9.30 in 13.00 do 13.30

Krizni center 10-ka, Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18/b
tel.: 08 20 52 460, mobi: 051 635 115, e-mail: kc-ng@gov.si

Združenje proti spolnemu zlorabljanju
tel.: 080 28 80, ponedeljek, torek, četrtek od 9.00 do 17.00, sreda  od 9.00 do 19.00, petek od 9.00 do 15.00

Svetovalnica za motnje hranjenja Muza
tel.: 01 425 03 38, dežurni telefon 040 800 524, sreda med 14.00 in 15.00 uro

Predstavitev rokometa na podružnični šoli Črniče

V ponedeljek 27.1.2020 je na podružnični šoli Črniče v sodelovanju z rokometnim klubom Mlinotest potekala predstavitev rokometa za učenke.

Učenke so z navdušenjem spoznavale osnove rokometne motorike in rokometne igre.

Na podružnični šoli Črniče bo od četrtega februarja dalje potekal tudi rokometni krožek in sicer vsak torek od 14.45 do 15.30.

Vabljene vse nadobudne učenke , ki jih ta lep šport navdušuje.

 

ŽRK Mlinotest

 

Vpis v 1. razred

Spoštovani starši!

 

Obveščamo Vas, da bo vpis otrok v 1. razred za šolsko leto 2020/21 na Osnovni šoli Dobravlje potekal v:

  • četrtek, 6. 2. 2020, od 7.00 do 16.00 (PŠ Črniče)
  • ponedeljek, 10. 2. 2020, od 7.00 do 16.00 (PŠ Vipavski Križ, PŠ Vrtovin)
  • torek, 11. 2. 2020, od 7.00 do 17.00 (PŠ Skrilje).

  (več …)

Četrtfinalno tekmovanje v košarki za starejše dečke

V četrtek, 16. 1. 2020, je bilo v  telovadnici v Sežani odigrano državno četrtfinalno tekmovanje v košarki za starejše dečke. Tekmovanje je organizirala OŠ Srečka Kosovela Sežana. Tekmovanja sta se udeležili še OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica in OŠ Dobravlje.  Naša šola je osvojila drugo mesto in se uvrstila na nadaljnje tekmovanje, v drugi krog državnega tekmovanja (polfinalni turnir regij, kjer sodeluje samo še 24 ekip iz celotne Slovenije).

 

 

Čestitke fantom.

Regijski turnir v košarki 3×3

V torek, 14. 1. 2020, je bil v telovadnici OŠ Jožeta Krajca v Rakeku odigran regijski turnir v košarki 3×3 za osnovne šole iz zahodne Slovenije. Udeležilo se ga je 27 moških in 8 ženskih ekip iz obalne, notranjske in goriške regije. Turnirja se je udeležila tudi naša šola. Sodelovali smo z dvema ekipama fantov  (Dobravlje 1 (Timotej Pišot , Domen Deotto Bat in Žiga Vodopivec) in Dobravlje 2 (Česnik Matija, Tilen Štravs, Miha Jerkič in Blaž Bratina)). Naša prva ekipa je osvojila 3. mesto in se uvrstila na finalni turnir državnega prvenstva, ki bo organiziran v okviru festivala mladih.

Slike prispeval naš fotograf Liam Ferletič.

Rezultati področnega turnirja DP v košarki 3×3 OŠ Z Slovenija

Čestitke fantom za borbeno igro in za odličen uspeh.

Pogovorne ure 14. 1. 2020

Spoštovani starši.

Danes, 14. 1. potekajo od 17.00 do 18.00 v Dobravljah skupne pogovorne ure za učence matične šole.

Odsotni učiteljici: Helena Ferjančič in pomočnica ravnateljice Jožica Uršič.

Ob tej priložnosti vas vabimo,  da preverite, ali se v škatlah v avli morda nahajajo tudi pozabljena oblačila ali obutev vaših otrok.

Lepo pozdravljeni.

Mirjam Kalin, ravnateljica