Skoči na glavno vsebino

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

 


 • Kaj so izbirni predmeti?

 • OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. do 9. razred)
 • Kaj lahko učenec izbira?
 • Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
 • Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
 • Zamenjava izbirnega predmeta
 • Postopek izbire
 • Seznam ponujenih obveznih izbirnih predmetov (7. do 9. razred)
 • Opisi obveznih izbirnih predmetov

 

 

Kaj so izbirni predmeti?

V osnovni šoli se poleg predmetov, ki so predpisani s predmetnikom, izvajajo tudi izbirni predmeti. Seznam izbirnih predmetov je zelo širok. Šola se odloči za ponudbo tistih, za katere meni, da so učencem najbližji, ob tem pa upošteva tudi kadrovske in materialne pogoje, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje tega dela programa šole.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Na Osnovni šoli Dobravlje se trudimo, da je ponudba izbirnih predmetov raznolika, saj s tem omogočamo pri učencih pridobivanje znanja s tistih področij, ki jih zanimajo in so jim zagotovo najljubša.

Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z učitelji ali svetovalno službo.

Svetovalna služba Osnovne šole Dobravlje

 


 

Obvezni izbirni predmeti (7. – 9. razred)

Šola ponudi izbirne predmete iz naravoslovja in družboslovja. K obveznim izbirnim predmetom se vključujejo učenci od 7. do 9. razreda. Izbirni predmeti so lahko:

 • Triletni: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje. V ta sklop spadajo tuji jeziki.
 • Triletni predmeti, lahko tudi krajši: Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem prve stopnje izbirnega predmeta pa lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
 • Enoletni predmeti, vezani na razred: Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.
 • Enoletni predmeti: Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmet. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu, vendar samo enkrat v času šolanja.

 


 

Kaj lahko učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah: 3 predmete, če so enourni oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

 


 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen tujega jezika, ki je na urniku dve uri tedensko. Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe zaključni oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo.

 


 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (delno ali v celoti). O oprostitvi odloči ravnateljica.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

 


 

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V začetku septembra  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor,  da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta.

 


 

Postopek izbire

 • marec, april– roditeljski sestanki za starše
 • marec, april –  izpeljava izbirnega postopka – elektronska prijava
 • maj – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje in dokončno oblikovanje skupin

 


 

Postopek prijave

Postopek prijave k izbirnim predmetom za naslednje šolsko leto bo potekal v mesecu aprilu, saj je potrebno oblikovati skupine izbirnih predmetov že pred zaključkom tega šolskega leta. Postopek prijave bo potekal elektronsko.

V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Ano Kalin (e-naslov ana.kalin@guest.arnes.si).

Prijave morate oddati starši vseh učencev od 6. do 8. razreda.

 

PRIJAVA JE MOGOČA OD 11. 4. DO 21. 4. 2023. Po tem datumu bo postopek prijave zaprt.

Navodila za prijavo se nahajajo spodaj:

 


 

video navodila za izbiro obveznih izbirnih predmetov

 

 

SEZNAM PONUJENIH OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (7. – 9. razred)

 

 • DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

 

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED
Italijanščina (različni nivoji) Italijanščina (različni nivoji) Italijanščina (različni nivoji)
Španščina (različni nivoji) Španščina (različni nivoji) Španščina (različni nivoji)
Nemščina (različni nivoji) Nemščina (različni nivoji) Nemščina (različni nivoji)
Likovno snovanje 1 Likovno snovanje 2 Likovno snovanje 3
Verstva in etika Verstva in etika Verstva in etika
Filozofija za otroke Filozofija za otroke Filozofija za otroke
Retorika
Gledališki klub Gledališki klub Gledališki klub
Starinski in družabni plesi
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Vezenje Vezenje Vezenje
Filmska vzgoja Filmska vzgoja Filmska vzgoja

 


 

 • NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

 

7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED
Računalništvo (različni sklopi) Računalništvo (različni sklopi) Računalništvo (različni sklopi)
Elektrotehnika
Astronomija
Obdelava gradiv – les
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane
Načini prehranjevanja
Čebelarstvo Čebelarstvo
Poskusi v kemiji Poskusi v kemiji
Logika Logika Logika
Šport za sprostitev Izbrani šport Šport za zdravje

 


 

OPISI IZBIRNIH PREDMETOV

 


 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI

 

TUJI JEZIKI

Učenje tujega jezika pomaga učencem razumeti, da je jezik sredstvo, s katerim lahko pridobijo več znanja in izkušenj, ter jim nudi možnost, da sami izvedo več o ljudeh in družbenih razmerah v deželah tujega govornega območja.

Učenci pri tujem jeziku poglabljajo jezikovno znanje in jezikovne spretnosti, ki ustrezajo mladostniku in njegovim interesom. Samostojno kreativno učenje omogočajo drugačni učni postopki in tehnike, ki vzpodbujajo učenca k samostojnemu delu z učbeniki, delovnim zvezki, nosilci zvoka, priročniki, slovarji, itd. Tuji jeziki so v osnovni šoli triletni predmeti, ki se izvajajo po dve uri tedensko.

Italijanščina

Triletni predmet

Učiteljica: Mojca Pregelj

Število ur tedensko: 2

Razred: 7. – 9. razred

Italijanščina (L’ italiano) je uradni jezik naše zahodne sosede Italije, San Marina in švicarskih kantonov Ticino in Grigioni. Italijanščina je poleg latinščine drugi uradni jezik v Vatikanu, poleg slovenščine pa na slovenskem obalnem območju občin Koper, Izola in Piran ter na Hrvaškem v Istri, kjer prav tako živi italijanska manjšina, razširjena pa je tudi drugod po svetu.

… pizza, pasta, panino, gelato, tiramisù, panna cotta, Milan, Juventus, Ferrari, D&G, Prada, Barilla, Valentino Rossi, Laura Pausini, Pinocchio, ciao, addio, amore …

Italijanščina velja za enega najlepših in najbolj melodičnih jezikov, ki ga zlahka razumemo in se ga hitro naučimo.

Morda že poznate kakšno italijansko besedo, spremljate italijansko televizijo, hodite v Italijo po nakupih, na počitnice, obisk sorodnikov … in bi radi svoje znanje jezika poglobili… Morda pa bi se radi le naučili česa novega in zanimivega. V vsakem primeru je izbirni predmet italijanščine prava odločitev!

Učenje jezika traja 3 leta. Po vsakem letu se lahko odločite, ali boste z učenjem nadaljevali ali izbrali drugi izbirni predmet. Pri pouku uporabljamo učbenik, CD in delovni zvezek, ki ga učenci nabavijo v dogovoru z učiteljico, poslužujemo pa se tudi drugih učil. Ure si popestrimo s poslušanjem pesmi, gledanjem epizod, vajami na računalniku, igrami, izdelovanjem voščilnic, plakatov, pripravo italijanske hrane ter še in še. Svoj besedni zaklad širimo s prebiranjem kratkih knjig v okviru italijanske bralne značke, v tretjem letu učenja pa se lahko učenci odločijo tudi za pravo tekmovanje iz znanja italijanskega jezika, ki poteka na šolski, regijski in državni ravni.

Priporočila za prijavo k italijanščini:

Učenci se lahko vpišejo k:

– ITALIJANŠČINI 1 (za 7. razred oziroma vse, ki italijanščine kot obvezni izbirni predmet še niso obiskovali),

– ITALIJANŠČINI 2 (za 8. in 9. razred oziroma tiste učence, ki so italijanščino že obiskovali vsaj eno leto kot OIP ali prej kot neobvezni izbirni predmet) in

– ITALIJANŠČINI 3 (za 9. razred oziroma tiste učence, ki so italijanščino kot OIP že obiskovali 2 leti)

 


 

Španščina

Triletni predmet

Učiteljica: Mateja Pahor

Število ur tedensko: 2

Razred: 7. – 9. razred

Izbirni predmet španščina (el español)  je triletni predmet, ki se izvaja od 7. do 9. razreda dve uri tedensko. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja izstopi. Z učenjem španščine pa lahko prične tudi v 8. ali 9. razredu.

Preko branja, didaktičnih iger, poslušanja besedil in pesmi, gledanja kratkih videov, risank, filmov, govora in pisanja učenci postopoma osvajajo in uporabljajo osnovne jezikovne strukture in širijo besedišče različnih tem: šola, prijatelji in družina, prosti čas, nakupovanje, poklici …  Tekom šolskega leta se lahko udeležijo tudi različnih dejavnosti ob dnevu jezikov, tekmujejo za špansko bralno značko in pripravljajo druge projekte. Med letom se učijo pripraviti tudi tipične španske in hispanoameriške jedi.

Španščina je po številu govorcev danes tretji svetovni jezik (takoj za kitajščino in angleščino), saj je uradni jezik v Španiji in skoraj vseh državah Srednje in Južne Amerike. Učenci se seznanijo tudi z raznoliko kulturo in tradicijo špansko govorečega sveta, z njihovo glasbo, folkloro in književnostjo ter jo primerjajo in povežejo s svojo.

Osnovnošolci lahko z učenjem španščine nadaljujejo na gimnazijah in drugih srednjih šolah (kot drugi ali tretji tuji jezik). Španščina je namreč za angleščino drugi najpogosteje uporabljeni svetovni jezik kot sredstvo mednarodne komunikacije in drugi najbolj uporabljen jezik v parlamentu in ostalih telesih Evropske unije, zato povpraševanje po znanju španskega jezika na trgu dela narašča.

Priporočila za prijavo k španščini:

Učenci se lahko vpišejo k:

– ŠPANŠČINI 1 (za 7. razred oziroma vse, ki španščine kot OIP še niso obiskovali) in

– ŠPANŠČINI 2 (za 8. in 9. razred oziroma tiste učence, ki so španščino že obiskovali vsaj eno leto kot OIP).

 

 


 

Nemščina

Triletni predmet

Učiteljica: Katja Bone

Število ur tedensko: 2

Razred: 7. – 9.

Poleg angleščine je nemščina, ki jo prištevamo v isto skupino tujih jezikov, gotovo najpomembnejši evropski jezik. V nemškem jeziku se sporazumeva okoli 100 milijonov ljudi v Evropi.

Kar nekaj razlogov govori v prid temu jeziku:

 

 • nemščina je jezik naših sosedov,
 • k nam prihaja veliko turistov iz nemško govorečega področja,
 • z državami, kjer govorijo nemško, ima Slovenija trdne gospodarske vezi,
 • v nemščini je veliko tehničnih izrazov,
 • znanje nemščine omogoča spremljanje mnogih televizijskih in radijskih programov,
 • mnogo delodajalcev zahteva znanje dveh ali več tujih jezikov.

Razlogov je gotovo še več, da se je vredno potruditi in spoznati ta jezik.

Pri pouku nemščine se učimo uporabne besede in fraze za sporazumevanje v vsakdanjem življenju. Pouk je zastavljen tako, da imata govor in poslušanje prednost pred branjem in pisanjem. Pri eni šolski uri se izmenjajo raznolike dejavnosti (slušne, govorne, bralne in pisne). Pouk se povezuje z realnim življenjem (poslušanje in petje nemških pesmi, spoznavanje nemško govorečih dežel, ogled  krajših videov/filmov, prevajanje preprostih receptov, kuhanje nemških jedi, skupen obrok »v nemščini«, igranje igrice s prikazom realnih situacij, branje kratkih knjig, spletni kvizi in vaje na LIVEWORKSHEETS, izdelava učnih pripomočkov – kartic, plakatov; seznanjanje z načini učenja jezika…).

 

Učenje izbirnih tujih jezikov traja tri leta, kar je osnova za kasnejše poglobljeno spoznavanje jezika v srednji šoli.

 

 


 

LIKOVNO SNOVANJE

Enoletni predmet, vezan na razred

Učiteljica: Sonja Makuc

 

 

 

Število ur tedensko: 1

Razred: 7. – Likovno snovanje I.

Razred: 8. – Likovno snovanje II.

Razred: 9. – Likovno snovanje III.

Likovno snovanje nadgrajuje reden predmet likovna umetnost, vendar se bolj specifično prilagaja zanimanju skupine učencev, ki predmet obiskuje. Predmet je zato zanimiv in za učence bolj aktualen, saj so lahko samoiniciativni. Pri predmetu se bo utrjevalo osnove risanja s pomočjo viziranja, perspektivno risanje in teorijo barv.

Priporočljivo je, da učenci, ki razmišljajo o vpisu srednje šole, ki zahtevajo preizkus likovne nadarjenosti, izberejo likovno snovanje kot izbirni predmet.

Primeri nekaterih aktivnosti pri pouku:

 • obisk galerij, delavnic, srečanje z umetniki
 • sodelovanje na likovnih natečajih in extemporih
 • izdelovanje grafitov s spreji
 • oblikovanje modnih dodatkov po lastnih zamislih
 • osnove kaligrafije (učenje lepopisa t.i. dvodebelinske pisave)
 • ustvarjanje v glini (izdelava lastnega čajnika, lončkov itd.)
 • tiskanje grafik (tisk na majice itd.)
 • fotografiranje in obdelava fotografij
 • izdelava kratkega animiranega filma ali videa idr.

 


 

VERSTVA IN ETIKA

Triletni predmet, lahko tudi krajši

Učiteljica: Polona Krkoč

Število ur tedensko: 1

Razred: 7., 8. in 9.

Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo in dopolnijo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih.

Verstva in verske tradicije vplivajo na način, kako se ljudje soočajo z eksistencialnimi, nazorskimi in etičnimi vprašanji, kako si jih postavljajo in kako nanje odgovarjajo.

Posebej je pomembno poznavanje krščanstva, ki je s svojimi različnimi sestavinami na različnih ravneh sooblikovalo našo civilizacijo in kulturo.

Naraščajoča odprtost in povezanost sveta omogoča in zahteva boljše poznavanje drugih kultur in verstev.

 

 


 

FILOZOFIJA ZA OTROKE

Triletni predmet

Učiteljica: Polona Krkoč

Število ur tedensko: 1

7. razred: Kritično mišljenje

8. razred: Etična raziskovanja

9. razred: Jaz in drugi

Filozofija zastavlja vprašanja in išče odgovore ter tako išče pot in načelo vsega, kar obstaja. Filozofija za otroke je po vsem svetu razširjen in didaktično zelo dodelan filozofski program. Z izjemo estetskih in telesno-gibalnih se splošni cilji filozofije za otroke nanašajo na vsa področja osebnostnega razvoja. Filozofski problemi, prevedeni v otroški jezik, vzpodbujajo radovednost. Enakopravno sodelovanje v raziskovalni skupini otrok krepi pozitivno samopodobo in omogoča, da učenci na pozitiven način doživljajo sebe in druge.

Izhodišče pouka je vsako leto druga čitanka z zgodbami iz življenja otrok, na katerih bomo pri pouku gradili in razpravljali. Vsaka šolska ura bo rezultat skupnega raziskovanja in debatiranja učencev, ki se bo razvilo ob branju filozofske čitanke. Predmet se v poznejših letih navezuje na prejšnja in nadgrajuje že vpeljano, vendar je vsako leto samostojna celota, ki ne zahteva udeležbe pri pouku leto prej.

 

 


 

RETORIKA

Enoletni predmet, vezan na razred

Učiteljica: Polona Puc

Število ur tedensko: 1

Razred: 9.

           »Ni umetnost čvekati, marveč govoriti.« (nemški pregovor)

Retorika je umetnost govorjene besede. Pri pouku retorike se boste naučili:

 • Kako zgraditi svoj pristni govorni slog, s katerim smo najbolj prepričljivi.
 • Kako postati verodostojen in si pridobiti zaupanje svojih poslušalcev.
 • Kako besedam dati težo, vrednost in pomen.
 • Kako obvladovati strah pred izpostavitvijo in ga spremeniti voljo do nastopa.
 • Kako pritegniti pozornost poslušalcev in jih držati v napetosti.
 • Kako se znebiti mašil ter govoriti jasno ter prodorno.
 • Kako se napolniti z govorno močjo in postati vzdržljiv govorec ter poslovni pogajalec.
 • Kako zasnovati in sestaviti svoj govorni nastop (predavanje, poslovno predstavitev, izjavo).
 • Kako enolično branje spremeniti v privlačno pripovedovanje.
 • Kako strniti svoj govorni nastop v ustrezen časovni okvir.
 • Kako voditi sestanek, srečanje, okroglo mizo, posvet, razpravo.
 • Kako se obnašati pri nastopu na radiu in televiziji.

 


 

GLEDALIŠKI KLUB

Enoletni predmet:

Učiteljica: Polona Puc

Število ur tedensko: 1

Razred: 7., 8. in 9. (Učenec lahko predmet izbere v kateremkoli razredu, vendar samo enkrat v času šolanja.)

Beseda, igra, dialog, skupinsko sodelovanje in gledališka kultura so osnovna izhodišča predmeta gledališki klub. Danes, ko so učenci usmerjeni predvsem k pridobivanju informacij in pomnjenju le-teh, so dejavnosti, pri katerih otrok sprosti svoje talente, dobro dopolnilo k celostni vzgoji in izobraževanju.

Pri gledališkem klubu bodo spoznavali bralno in gledališko kulturo. Usvojili bodo temeljne pojme, vezane na gledališko umetnost. Spoznavali bodo dramska besedila in jih razčlenjevali. Razvijali bodo sposobnosti sproščenega nastopa. Spoznali bodo gledališče »za zaveso«. Poizkusili se bodo v nastopu na pravem odru, pripravili krajšo gledališko predstavo ali se povezali z dejavnostjo dramskega krožka. Spoznali bodo gledališče kot sintezo različnih umetnosti. Učili se bodo vrednotiti dramska besedila in njihove uprizoritve.

Cilji, ki jih bomo osvajali pri predmetu gledališki klub, so: sproščen javni nastop, samozavestno izražanje misli, sodelovanje v skupini, gledališče kot del splošne kulture in razgledanosti ter veselje ob ustvarjanju.

 

STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI

Enoletni predmet

Učiteljica: Irena Pelicon

Število ur tedensko: 1

Razred: 9. Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posamezniki ali v skupini. Ples kot predmet osnovnošolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega človeka, marsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri različnih motnjah, ki jih povzročajo duševne obremenitve mladih med šolanjem. Učenci preko plesa pridobijo možnosti telesnega izražanja, ki je enako pomembno kot besedno, poleg tega pa je pomemben spodbujevalec doživljanj in razmišljanj vsakega človeka. Zato pomeni razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli razvijanje celotnega telesnega potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok. Ples mu bo v oporo v poznejšem življenju.

Ples je bil že od nekdaj del družabnega življenja, ki ga je moral vsak usvojiti že v rosno mladih letih. Današnji otrok, ki je odrezan od nekdanjih korenin in prvobitnega delovanja, bi moral imeti pravico, da pridobi svojo izgubljeno vitalno življenjsko energijo, ki mu bo dovoljevala normalen razvoj. Vse te razsežnosti osnovnošolske plesne vzgoje, ki si jih pridobivajo učenci, so izjemno pomembne.


 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

Enoletni predmet, vezan na razred

Učiteljica: Luka Ruter

Število ur tedensko: 1

Razred: 9.

Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja (šolskega okoliša) in varstvo njegovega okolja obsega enoletni program. Učenci ga lahko izberejo v 9. razredu, saj vsebine sovpadajo s predmetom geografija v tem razredu. Povezujejo se tudi z biologijo, kemijo in fiziko. Namen predmeta pa je predvsem približati učencem naravno geografske (relief, prst, rastje, vode…) in družbeno geografske (naselja, oskrba prebivalcev…) značilnosti šolskega okoliša. Ugotavljali bomo tudi vpliv človeka na pokrajino oziroma varstvo naravne in kulturne dediščine v domačem kraju.

Učenci bodo veliko dela opravili na terenu bližnje šolske okolice. Znanje bodo lahko uporabili tudi za pripravo na tekmovanje iz geografije.

 


 

VEZENJE

Triletni predmet, lahko tudi krajši

Učiteljica: Jožica Uršič

Število ur tedensko: 1

Razred: 7., 8. ali 9.

Na voljo so trije enoletni predmeti z različnimi sklopi. Začeli bi z osnovnimi vbodi in tehnikami vezenja. Pri predmetu se bomo seznanili z zgodovino vezenja, doma poiskali stare vezenine in seveda sami izdelali prtičke in druge uporabne izdelke, okrašene z vezeninami z enostavnimi in širokimi stebelnimi vbodi, s ploščatimi vbodi in zančnimi vbodi. Seznanili se bomo z vbodi, motivi in tehnikami ročnega vezenja, ki so značilni za posamezne pokrajine v Sloveniji.

Znanje vezenja ni zgolj samo izdelava vezenin. Med izdelavo vezenine razvijamo logično sklepanje in abstraktno mišljenje, ustvarjalnost in domišljijo, razvijamo likovne sposobnosti in estetski čut, pridobivamo ročne spretnosti in delovne navade, krepimo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost. Hkrati pa bolj kakovostno preživljamo svoj prosti čas, ohranjamo kulturno dediščino in se družimo z vrstniki.

 


FILMSKA VZGOJA

Triletni predmet, lahko tudi krajši

Učiteljica: Mirjam Kalin

Število ur tedensko: 2 (predmet se bo izvajal fleksibilno na 14 dni)

Razred: 7., 8. in 9.

Predmet izpostavlja doživetje filma, spoznavanje osnov filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Filmska vzgoja zato vpliva na učenčev družbeni, etični in čustveni razvoj, pripomore k raziskovanju univerzalnih tem ter spodbuja k razlikovanju in sprejemanju različnih pogledov na svet ter na družbene in kulturne korenine našega naroda. Pri predmetu bomo spoznavali osnovne žanre, spoznavali filme iz različnih obdobij ter opazovali, kako se v njih odražajo družbene, kulturne , tehnične in ekonomske razmere. Učenci ga lahko obiskujejo vsa tri leta, saj se vsako leto izvaja drugačne vsebine.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module po 35 ur, v 9. razredu ima modul 32 ur: Kaj je film, Filmski žanri in Film in družba. Moduli so lahko samostojni, lahko pa se tudi dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Petnajst ur bomo posvetili ogledu raznih filmov, ostale ure pa pogovorom pred in po ogledu ter spoznavanju filmske umetnosti. Pri predmetu je predviden tudi praktičen izdelek. V sklopu izbirnega predmeta si bomo en film ogledali v pravem kinu (Nova Gorica, Sežana ali Ljubljana) ter obiskali Kinoteko v Ljubljani.

 


 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI

RAČUNALNIŠTVO (različni sklopi)

Triletni predmet, lahko tudi krajši

Učitetelj: Peter Valič

Število ur tedensko: 1

Pri računalništvu gradimo predvsem na vzgoji, da je računalnik stroj, ki nam ob ustrezni uporabi omogoča in olajša delo in po svoji osnovni zasnovi in namenu ni sredstvo za igro. Uporaba računalniških znanj, ki jih učenec dobi pri tem predmetu, mu omogoča, da v nadaljevanju šolanja lažje dosega določene cilje, ki so povezani z uporabo računalniške tehnologije. Obenem spoznavamo osnovne zakonitosti računalniške tehnologije in programiranja.

V prvem letu izvajanja predmeta, ki je namenjeno urejanju besedil, pridobijo učenci osnovna znanja, ki so potrebna za uspešno oblikovanje zelo raznolikih pisnih izdelkov (brošure, plakata, seminarske naloge in zgibanke). Obenem že v tem letu učenci začnejo z multimedijskimi pristopi, ki jih nadgradijo v drugem letu.

Pri multimediji obdelamo vse pristope slušnega in vidnega zaznavanja, ki vodijo do uspešne predstavitve. Poleg tega, da se učenci učijo, poizkusijo oblikovati in urejati posamezne multimedijske elemente (tekst, fotografija, animacija, zvok, video), se učijo osnovnih pristopov, ki vodijo do dobrih predstavitev.

Oba sklopa: tako urejanje besedil, kot multimedija sta v tesni povezavi z ostalimi predmeti na šoli, saj učenci izdelajo izdelek, ki ga s stališča računalniške in tehnične urejenosti oceni učitelj računalništva, po vsebinski pa učitelj predmeta, pri katerem učenec izdelek predstavi.

Pri urejanju besedil in multimediji služi internet kot pripomoček in opora, medtem ko v tretjem sklopu služi kot osnovno orodje komunikacije.

Predmet z nazivom računalniška omrežja je razdeljen na 3 sklope: spoznavanje osnov interneta, pravil obnašanja na internetu, varna uporaba; v drugem sklopu učenci delajo v t. i. računalniškem oblaku, kjer si izmenjujejo datoteke in jih skupinsko urejajo, v tretjem pa oblikujejo preprosto spletno stran za vajo, kjer spoznajo osnove urejanja, delovanja in izdelave spletne strani.

V vsakem primeru gradimo predmet tako, da učenec z vsako naslednjo stopnjo nadgrajuje znanje iz prejšnje, obenem pa omogočamo, da se lahko v program vključi v kateri koli izmed treh stopenj. Vse so med seboj povezane in obenem je vsaka od tem samostojna enota. Predmet je naravnan tako, da si učenec ob usvojenem znanju z IKT tehnologijo lahko pomaga pri katerem koli predmetu pri nadaljnjem šolanju in kasneje v poklicu, upoštevajoč dejstvo, ki je navedeno na začetku: Računalnik naj bo prvenstveno orodje, s katerim si olajšamo in skrajšamo delo in ne sredstvo za zapravljanje časa in energije. Do slednjega spoznanja pa mora – kljub zgledu učiteljev, staršev in strokovnjakov – učenec priti sam.

 


 

ELEKTROTEHNIKA

Enoletni predmet, vezan na razred

Učitelj: Monika Semič

Število ur tedensko: 1

Razred: 9.

Elektrotehnika je tehnični izbirni predmet, pri katerem so v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije. Učenci spoznajo možnosti pridobivanja električne energije s klasičnimi in alternativnimi viri in jih preizkusijo z modeli.

Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele. Pridobljeno znanje povežejo z drugimi naravoslovno-tehničnimi vsebinami.

Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni učilnici in poteka predvsem v eksperimentalni obliki.

 


 

ASTRONOMIJA

Enoletni predmet

Učitelj: Monika Semič

Število ur tedensko: 1

Razred: 8.

Predmet se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto:

 • Sonce, Luna in Zemlja – obravnava astronomskih značilnosti in pojavov, ki so povezani s Soncem, Luno in Zemljo.
 • Daljnogledi in planeti – spoznavanje našega osončja in opazovanje z daljnogledom.
 • Zvezde in vesolje – opazovanje zvezd, gruč zvezd in drugih galaksij z daljnogledom, pridobivanje predstave o raznolikosti in obsežnosti vesolja.

 

Učenci v okviru predmeta:

 • načrtujejo in izvajajo preprosta opazovanja,
 • razvijajo mišljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev,
 • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja,
 • razvijajo sposobnost in željo za samostojno izobraževanje.

Predmet ponuja pestro in dinamično delo: učenje v učilnici, opazovanje na terenu, oglede filmov, delo z računalniškimi programi, računanje …

 

 


 

PREHRANA

Učiteljica: Tamara Šuligoj

Število ur tedensko: 1

Učenci lahko izbirajo med dvema predmetoma:

Sodobna priprava hrane

Enoletni predmet

Razred: 7., 8. in 9. (Učenec lahko predmet izbere v kateremkoli razredu, vendar samo enkrat v času šolanja.)

Načini prehranjevanja

Enoletni predmet, vezan na razred

Razred: 9.

Pri predmetu sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja učenci nadgradijo znanja, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo. Živila, ki jih poznajo, razvrščajo v skupine po hranilni vrednosti, spoznavajo kriterije za preverjanje kakovosti živil, pridobivajo ustrezne prehranske navade in spoznavajo načine pripravljanja hrane. Že sam naslov predmeta pove, da bomo dali poudarek pripravi živil, kar pomeni, da bomo živila in jedi praktično pripravljali. Učenci bi rekli: »Kuhali bomo.«

 

 

 


 

OBDELAVA GRADIV: les

Enoletni predmet

Učitelj: Tina Skrt Kodelja

Število ur tedensko: 1

Razred: 7.

Izbirni predmet obdelava gradiv omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja in okoljske  vzgoje.

Učenci spoznavajo gradivo ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezno orodje in stroje. Svoje izdelke primerjajo z izdelki drugih učencev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani.

 

 

 


 

ČEBELARSTVO

Enoletni predmet, vezan na razred

Učitelj: Bogdan Bone

Število ur tedensko: 1

Razred: 8. in 9. (Učenec lahko predmet izbere v kateremkoli razredu, vendar samo enkrat v času šolanja.)

Čebelarstvo je izbirni predmet, ki ga učenci lahko izberejo v 8. ali 9. razredu in opravijo v enem letu. Izvaja se lahko v 8. ali 9. razredu posebej samo enkrat ali če v enem razredu ni dovolj prijavljenih učencev, kot heterogena skupina. Učenec se torej lahko v vsakem izmed navedenih razredov odloči za predmet in s tem zaključi.

Pri čebelarstvu bodo učenci dopolnili in razširili znanje in izkušnje, ki so jih pridobili že pri naravoslovnih predmetih.

Ko bodo opazovali šolske čebele, bodo spoznali njihovo življenje, razvoj in člane čebelje družine. Seznanili se bodo z  dolgoletno tradicijo gojenja čebel v naših krajih kot pridobitno dejavnostjo, obenem pa tudi s čebelarstvom kot delom naše kulturne in naravne dediščine. Naučili se bodo oskrbovati čebele, odvzemati njihove pridelke in jih pravilno uporabljati. Spoznali bodo soodvisnost gojenja čebel in skrb za zdravo naravno okolje. Pri pouku čebelarstva bodo spoznali poklic čebelarja, ki se v Sloveniji čedalje bolj uveljavlja.

 

 


 

POSKUSI V KEMIJI

Enoletni predmet, vezan na razred

Učitelj: Bogdan Bone

Število ur tedensko: 1

Razred: 8. in 9.

Izbirni predmet poskusi v kemiji se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu in s predmetom naravoslovje v 7. razredu. Predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov.

Pridobivanje znanja temelji na eksperimentalnem delu, vsebine pa obsegajo:

 • izvedbo različnih eksperimentov z elementi načrtovanja,
 • prispevek kemikov k razvoju znanosti,
 • spoznavanje laboratorijskih tehnik in laboratorijskih naprav,
 • obisk industrijskega ali raziskovalnega laboratorija,
 • varno ravnanje z laboratorijsko opremo in kemikalijami,
 • pravilen odnos do okolja – zbiranje okolju škodljivih odpadkov v posebnih posodah.

 

Učenci razvijajo in poglabljajo naravoslovno pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezujejo teorijo s prakso.

Preverja in ocenjuje se:

 • znanje, razumevanje in uporabo,
 • eksperimentalne spretnosti in veščine,
 • procesiranje podatkov,
 • izdelke učencev.

 

 


 

LOGIKA

 Triletni program, lahko tudi krajši

Učiteljica: Martina Černigoj

Število ur tedensko: 1

Razred: 7., 8. in  9.

Pri izbirnem predmetu logika učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja, natančnega izražanja in logičnega sklepanja.

Poleg tega, da se bodo učenci seznanili s preprostimi definicijami, bo večina časa namenjenega reševanju nalog: gobelini, matematične križanke, labirinti, tabele …

Tudi sami bomo sestavljali logične naloge, pri čemer si bomo pomagali z računalniškim programom za sestavljanje logičnih nalog.

Pri predmetu učenci:

 • razvijajo sposobnosti medsebojnega komuniciranja,
 • jasno in argumentirano izražajo svoje misli,
 • spoznavajo miselne sposobnosti drugih,
 • usposabljajo se za timsko delo,
 • naučijo se kritično odzivati na neargumentirane trditve,
 • spoštujejo argumente drugih.

 


 

ŠPORT

Izbirni predmet šport dopolnjuje osnovni program šolske športne vzgoje, zato predstavlja skupaj z njim obogateno celoto.

Šola ponudi dva enoletna programa po eno uro tedensko.

 


 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

Enoletni predmet

Učitelj: učitelji športa

Število ur tedensko: 1

Razred: 7.

Pri športu za sprostitev je značilen širok izbor športnih panog. Tako učenci spoznavajo različne pristope k splošni kondicijski pripravi, preizkusijo se v orientaciji, plezanju, smučanju ali pa sankanju, pohodništvu …

Pri športu za sprostitev gre predvsem za usvajanje športnih znanj, ki so pomemben del sodobne športne ponudbe. Namenjen je vsem, ki se radi gibljejo na svežem zraku in bi radi dobili veliko teoretičnih informacij o pravilni prehrani, tehniki dihanja, sproščanju.

 

IZBRANI ŠPORT (nogomet, odbojka, košarka)

Enoletni predmet

Učitelji: učitelji športa

Število ur tedensko: 1

Razred: 7.

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin posameznega športa. Namenjen je učencem, ki se s ponujenim športom ukvarjajo že pri izvenšolskih dejavnostih ali v klubih, pa tudi tistim učenkam in učencem, ki se z izbranim športom srečujejo samo pri rednih urah športne vzgoje.

Učenci naj bi pri predmetu dosegli naslednje cilje:

 • spoznali pomen redne športne vadbe izbranega športa,
 • spoznali določena pravila izbranega športa,
 • razumeli vpliv izbranega športa na organizem,
 • razvijali nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
 • doživljali vpliv športne vadbe na dobro počutje,
 • spoštovali pravila športnega obnašanja,
 • nadgradili tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
 • spodbujali zdravo tekmovalnost in medsebojno sodelovanje.

Učenci se naučijo zahtevnejših tehničnih in taktičnih znanj, predvsem pa nadgradijo svoje že osvojeno znanje pri pouku športne vzgoje.

Spodbujamo medsebojno sodelovanje, spoštujemo pravila športnega obnašanja, seznanjamo se s pomenom koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.

 


 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

Enoletni predmet

Učitelj: učitelji športa

Število ur tedensko: 1

Razred: 9.

Izbirni predmet šport za zdravje je namenjen učencem in učenkam, ki jim dve uri športne dejavnosti v okviru pouka nista dovolj. Pri športu za zdravje gre za nadgradnjo že usvojenih znanj s poudarkom na splošno kondicijski pripravi, atletiki, košarki, odbojki, nogometu ter plavanju. Z vadbo bomo izboljšali raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, vplivali na skladen telesni razvoj, oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja. Seznanili se bomo s škodljivostjo dopinga, poživil in drugih preparatov. Gojili bomo zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti. S širokim izborom vsebin in naravnanostjo k osebnemu napredku šport za zdravje omogoča vsem učencem, da so uspešni.

 

 


 

Neobvezni izbirni predmeti (4. – 9. razred)

 

Učenci od 4. do 9. razreda se lahko vključijo k pouku neobveznih izbirnih predmetov, in sicer:

– učenci od 4. do 6. razreda k pouku italijanščine, računalništva in tehnike

– učenci od 7. do 9. razreda pa k pouku italijanščine.

Pomembna razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je v tem, da učenci neobvezne izbirne predmete lahko izberejo ali ne. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko (tuji jezik – dve uri tedensko, vsi ostali predmeti – ena ura tedensko). Če se odločijo za tuji jezik, lahko izberejo le ta predmet.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Od 7. razreda dalje se lahko učenci odločijo tako za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri), kot tudi za neobvezni tuji jezik (dve uri), pri čemer gre lahko tudi za isti tuji jezik. Načrt obveznega tujega jezika se razlikuje od učnega načrta neobveznega.

 

Zamenjava neobveznega izbirnega predmeta

 

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V začetku septembra lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor, da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Izpis iz predmeta ni mogoč.

 

 


 

Postopek izbire

 

 • marec, april – roditeljski sestanki za starše
 • marec, april –  izpeljava izbirnega postopka – elektronska prijava
 • maj – oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje in dokončno oblikovanje skupin

 

Postopek prijave

 

Postopek prijave k neobveznim izbirnim predmetom za naslednje šolsko leto bo potekal v mesecu aprilu, saj je potrebno oblikovati skupine izbirnih predmetov že pred zaključkom tega šolskega leta. Prijava bo potekala elektronsko preko eAsistenta za starše.

 

 

Prijave morate oddati starši vseh učencev od 3. do 5. razreda, tudi tisti, katerih otroci v prihodnjem šolskem letu ne bodo obiskovali neobveznih izbirnih predmetov (v tem primeru v prijavi označite, da otrok ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov).

 

 

V primeru težav pri prijavi se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Ano Kalin (e-naslov ana.kalin@guest.arnes.si).

 

 

PRIJAVA JE MOGOČA OD 11. 4. DO 21. 4. 2023. Po tem datumu bo postopek prijave zaprt.

 

Kliknite na spodnji gumb: VSTOP V eAsistent in se prijavite z uporabniškim imenom in geslom.

 

 

Navodila za prijavo se nahajajo spodaj.

 

 

 

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (4. – 9. razred)

 

ITALIJANŠČINA

 

Učiteljica: Mojca Pregelj

Število ur tedensko: 2

Razred: 4. – 6. razred

              7. – 9. razred

Pouk italijanskega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta se od pouka italijanskega jezika kot obveznega izbirnega predmeta nekoliko razlikuje. Učenci se lahko zanj odločijo že v 4. razredu in se ga skozi didaktične, gibalne in družabne igre, igre vlog, pesmi, recitacije, rime, izštevanke, poslušanje in pripovedovanje zgodb, likovno ustvarjanje ter ogled posnetkov, risank in filmov učijo vse do 9. razreda, pri čemer lahko v 7. razredu italijanščino izberejo tudi kot obvezni izbirni predmet.

Pri pouku drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta je večji poudarek na prepoznavanju samega jezika (na učenju glasov, melodije, ritma, prepoznavanju besed …), na učenju sporazumevanja in navezovanja stikov na najbolj osnovni ravni ter na večanju zavesti o obstoju tudi drugih jezikov in kultur, ki so tako blizu nas, a vendarle drugačni.

Jezik in kulturo spoznavamo z obravnavo različnih tem, dogodkov, postopkov in besedil, razdeljenih na tematske sklope Jaz in moj svet, Moje ožje okolje, Moje širše okolje ter Stiki med kulturami, med katerimi najdemo naslednje:

 

 • predstavitev sebe in drugih (videz, značaj, interesi, načrti, oblačila, osebna izkaznica)
 • dom (prostori, družina, obiski, počitnice, slavja, hrana, recept, vabilo, voščilo, jedilni list)
 • vsakodnevne dejavnosti (vsakodnevna opravila, šola, prosti čas, hobiji, igre, navodilo, urnik)
 • okolje (mesto, podeželje, službe, promet, pokrajina, rastline, živali, vreme)
 • moja in druge države (prebivalci, jezik, navade, običaji, potovanja, značilnosti in znamenitosti, razglednica)…

Pomagamo si s stripi, dialogi in zabavnimi nalogami iz učbeniških kompletov Grandi amici ter Forte!, delovnimi listi (pobarvanke, rezljanke, zlaganke), računalniki, internetom, listki, kartončki in drugimi pripomočki za igro.

Učenci so pri predmetu ocenjeni s številčnimi ocenami, ki jih lahko pridobijo s sodelovanjem v kratkih dialogih, predstavitvijo plakata, opisom sličic, urejenim zvezkom ter drugimi nalogami na izbrano temo, kakor tudi s sodelovanjem na tekmovanju iz italijanske bralne značke, pri čemer vsak učenec prejme priznanje za sodelovanje, uspešnejši učenci srebrno, najuspešnejši pa zlato priznanje.

 

 


 

RAČUNALNIŠTVO

Učiteljica: Helena Ferjančič

Število ur tedensko: 1

Razred: 4. – 6. razred

Predmet je namenjen ustvarjalnim, kreativnim, zabavnim, nenavadnim, umetniškim, razmišljujočim, energičnim, običajnim, raziskovalnim, dolgočasnim, aktivnim, duhovitim, vzdržljivim, drznim, zadržanim, potrpežljivim, natančnim, zasanjanim, priljubljenim, potrpežljivim, vestnim, odgovornim, izstopajočim,  površnim, prilagodljivim, vztrajnim ali radovednim učencem.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo načine reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo.

 

Učenci se učijo uporabljati internet, o varnosti in nevarnosti pri brskanju, bontonu na spletu in uporabi e-pošte, pisati navodila, izdelovati zgodbe, igrice, animacije… Spoznajo osnove računalniškega jezika in računalništva. Računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

 

Zakaj izbrati neobvezen izbirni predmet računalništvo?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

 

V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška…) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

 

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje strokovnjakov s področja računalništva,  zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

 

Več na spletni strani: NIP v 2. triadi na OŠ DOBRAVLJE

 

 


 

TEHNIKA

Enoletni predmet

Učiteljica: Tina Skrt Kodelja

 Število ur tedensko: 1

 Razred: 5. in  6. matične šole

Pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika učenec poglablja, razširja in nadgrajuje znanje iz predmeta naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu ter tehnike in tehnologije v 6. razredu. Učenec razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

 Skozi celoten predmet učenci izdelujejo izdelke iz različnih gradiv (papir, les, umetnih snovi, kovin) ter iz zbirk sestavijo konstrukcije (odpiranje garažnih vrat, vrtenje ražnja, varovanje hiše z alarmom, spuščanje zapornice, dvižni most itd). Izdelke bodo učenci v celoti izdelali pri pouku, zamisli bodo skicirali, razvijali in jih oblikovali. Skozi celo šolsko leto se bomo izkušenjsko učili, se spodbujali k družabnosti, vzbujali radovednost, se zaposlili v prostem času, oblikovali pozitivno samopodobo, urili motoriko rok in telesa ter se seznanili z različnimi poklici, ki so vedno bolj cenjeni.

 

Slika 1: Izdelovanje taburejev pri predmetu tehnika.

 

 

 

Dostopnost